fredag 12 april 2013

Förbud att fotografera, avbilda, beskriva...

...eller mäta skyddsobjektet utan särskilt tillstånd

Skylt med information om skyddsobjekt. Notera att skylten
är av äldre snitt och hänvisar till 1990:217, Lag om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m.m. En lag som upphävdes
2010 och ersattes av 2010:305. 

Efter att ha läst den utmärkta artikeln Får jag fotografera dig naken och publicera på nätet? av Joakim Jardenberg som vi länkade till för en tid sedan blev jag inspirerad till att skriva lite om ett av undantagen till vår långtgående rätt att fotografera, en rättighet som till och med är grundlagsskyddad. Undantaget jag tänker på är skyddsobjekt. I texten eller efter varje stycke finns en hänvisning till lagtexten, Skyddslag (2010:305). Om du funderar över något, läs lagtexten själv. Jag har läst, tolkat och omformulerat texten som du sedan har läst och tolkat. Eventuella otydligheter kan klarna om du läser lagtexten istället.

Vad är ett skyddsobjekt?

Ett skyddsobjekt är enligt lagtexten (1 §) en byggnad, anläggning, område eller annat objekt som behöver förstärkt skydd mot
  1. sabotage,
  2. terroristbrott enligt 2 §, Lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
  3. spioneri och andra fall av röjande av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret, eller
  4. grovt rån.
Även skydd för allmänheten till följd av militär verksamhet regleras i denna lag. (2 §)

Klassiska exempel är försvarets anläggningar, stora som små, som är skyddsobjekt för att försvåra för främmande makt att kartlägga och dokumentera vårt försvar, men även för att skydda allmänheten från blindgångare mm på skjutfält. Det som tidigare hette militärt skyddsområde är idag ersatt av en gemensam lag för civila och militära anläggningar och kallas därmed för skyddsobjekt istället. Förutom det farliga i att traska omkring på vissa militära områden, det uppenbart korkade i att ge främmande militärmakt och andra med tveksamma agendor information om våra samhällsviktiga funktioner så kan det även bli kostsamt på ett personligt plan. Mer om det senare.

Nedgången till Hemsö Fästning, en gång ett av våra mest
hemliga och skyddade militära skyddsobjekt. Numera museum
och tillåtet att fotografera

Vad innebär det att något är ett skyddsobjekt?

Vad innebär att något är ett skyddsobjekt till att börja med? Ja, det innebär alltid ett tillträdesförbud, alltså att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Det kan därefter kompletteras med andra förbud, vilket det ofta gör. Det kan vara förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet. Att fotografera skyddsobjektet faller då under tillägget att göra avbildningar. Tänk dock på att du inte heller får göra en blyertsteckning av ett skyddsobjekt med avbildningsförbud. (7 §) Tillträdes-förbudet kan i vissa fall ersättas av förbud mot ankring, bad eller liknande. Exempel på skyddsobjekt är som sagt militära anläggningar, kungafamiljens olika residens, statsministerns bostäder, räddningstjänstens anläggningar och områden, vattenförsörjningens anläggningar och områden, mm. Det är alltså mycket troligt att vattentornet i din stad är ett skyddsobjekt.

Vem skyddar ett skyddsobjekt?

En sak man ska ha i gott minne är att om man befinner sig i närheten av något som man kan misstänka är ett skyddsobjekt, och någon kommer fram och pratar med en så ska man ta det lite piano. Lagen säger att  "För bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas. Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt." (9 §) Det intressanta med detta är att inom och i närheten av sitt skyddsobjekt har skyddsvakten samma befogenheter som en polisman. (13 §) Många gånger är skyddsvakten bosatt i närheten av sitt skyddsobjekt, så tänk dig för både en och två gånger innan du svarar för dig, även om den som kommer och frågar vad du gör på platsen är en oansenlig äldre man. Den som är eller har varit skyddsvakt har tystnadsplikt rörande allt han fått kännedom om genom sin roll som skyddsvakt, rörande enskilda förhållanden, förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller annars för rikets säkerhet. (29 §)

Vad får den som bevakar ett skyddsobjekt göra?

Ganska mycket faktiskt. Som nämndes ovan har han polismans befogenheter inom och i närheten av sitt skyddsobjekt. Han får begära av dig att du uppger namn, födelsetid och hemvist, han får besluta om kroppsvisitation och/eller undersökning av fordon, bland annat för att söka efter föremål som kan tas i beslag enligt denna lag. (11 §) Han får även avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta en person som inom eller invid skyddsobjektet överträder något förbud som gäller enligt denna lag, vägrar att på begäran lämna uppgift om namn, födelsetid eller hemvist, eller om personen lämnar uppgift om detta som kan antas vara oriktig, vägrar underkasta sig kroppsvisitation eller undersökning av fordon. (11 §) Skyddsvaktens befogenheter gäller även om en misstänkt är på flykt från skyddsobjektet. En viktig sak för oss som är fotointresserade och troligen har en kamera med oss är att skyddsvakten även får beslagta föremål som kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna lag. (14 §) Han har alltså all rätt att ta din kamera. Alla avbildningar, beskrivningar och mätuppgifter som kommit till genom brott enligt denna lag ska förklaras förverkade. Det innebär alltså att även om du har tur att få igen din kamera, så är bilderna och troligen minneskortet borta för alltid (32 §), även om du skulle få för dig att stoppa det där solen aldrig skiner...Vad händer om jag bryter mot lagen? 


De Wennerströmska portarna i Hemsö
fästning. Tillkom efter att man gjort om
skyddet för fästningen till följd av Stig
Wennerströms avslöjade spioneri. För
detta dömdes han 1964 till livstids
straffarbete.

Ja då kan du bli dömd till böter eller fängelse i högst ett år, och det gäller oavsett om du uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet, förutsatt att gärningen inte är belagd med straff enligt brottsbalken. (30 §) Då gäller straffskalan för det brottet istället och det kan då till exempel röra sig om spioneri. Om du på ren svenska drar en vals för skyddsvakten och säger att du heter Arne Weise när han frågar vem du är och vad du gör vid hans skyddsobjekt så kan du bli dömd till böter eller fängelse i högst sex månader. (31 §) Detta alltså även om du för övrigt inte begått något brott mot i övrigt mot denna lag. Även här under förutsättning att gärningen inte är belagd med straff enligt brottsbalken.

Hur vet jag att något är skyddsobjekt?

Den som äger ett skyddsobjekt, vanligtvis men inte alltid staten genom Försvarsmakten eller annan, ansvarar för att objektet bevakas och för att upplysning om objektets status som skyddsobjekt lämnas genom tydlig skyltning eller på annat sätt. (22 §) Se till exempel skylten ovan. Sunt förnuft gäller, hittar du en militär installation någonstans i skogen som ser aktiv ut, ta inga bilder och tassa försiktigt därifrån. Att du inte sett några skyltar gör det inte ok att att bryta mot lagen, men kan vara en förmildrande omständighet.

Det blev mycket lagtext här, men andemeningen är att våra skyddsobjekt är värda att skydda och att man därför har gett personer ganska långtgående rättigheter att skydda dem, genom åtgärder som inte gäller på andra ställen. Polisen har till exempel inte rätt att, utan åklagarbeslut, ta din kamera eller dina bilder på annan plats, även om du begått brott mot fotoförbud på plats som inte omfattas av denna lag.

Lycka till med ditt fotograferande!

/Christer Hägglund

Kameratillbehör för den som vet vad ett skyddsobjekt är!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar