lördag 29 april 2017

Ny handläggare för spridning av flygbilder

Sedan en tid är Lantmäteriet den som handhar frågor om vilka flygbilder som får spridas och inte. Det är ju nämligen så att flygbilder, eller andra typer av registrering av geografisk information som det heter, inte får spridas utan tillstånd. Tidigare handlades dessa ärenden av den MILO-stab som du hörde till, där MILO var en indelning av Sverige i militärområden. Min MILO-stab fanns i Boden och jag vände mig därför dit för ett antal år sedan och ansökte om det som då hette Självgranskningsrätt för flygbilder. Det innebar att jag inte behövde ansöka om tillstånd för varje bild utan istället tog på mig ansvaret själv att inte sprida sådana bilder som inte fick spridas. Idag finns inte det begreppet längre, men däremot finns ett antal undantag från tillståndskravet.

Enligt 9 § lag (2016:319) om skydd för geografisk information är det är förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information; Om förhållanden i ett visst vattenområde eller viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag för sjöar, vattendrag och kanaler, eller Över andra delar av svenskt territorium om informationen inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

På Lantmäteriet finns en broschyr med information om detta som du bör läsa om du omfattas av tillståndskravet. Vi tar inget ansvar för eventuella missförstånd eller feltolkningar. Under 2 kapitlet i denna broschyr finns det information om vad som är undantaget från tillståndskravet. Exempel på sådana undantag är:

Offentlig plats
enligt 1 kap. 2 § första stycket ordningslagen (1993:1617)

Här avses exempelvis men inte enbart, allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats
andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

Område för offentlig tillställning
enligt 2 kap. 3 § ordningslagen

Med offentlig tillställning enligt denna lag avses tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning, danstillställningar, tivolinöjen och festtåg,marknader och mässor, samt andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar. För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Anläggning för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser järnvägsområden och begravningsplatser som enligt lokal föreskrift ska jämställas med offentlig plats.

För att få reda på om något av ovanstående områden och platser kan jämställas med offentlig plats och undantas enligt punkt ovan måste man kontakta aktuell kommun alternativt leta upp kommunens föreskrifter på Internet eller i tryckta publikationer.

Golfbana med tillhörande byggnader och anläggningar.

Här avses det område som naturligt avgränsas av själva golfbanan och tillhörande anläggningar.

samt ytterligare ett antal undantag.

Det ska alltså finnas en medvetenhet om att ett förbud finns mot att publicera flygfoton, även sådana från drönare, men att det finns undantag. Läs på och se om dina foton omfattas av undantagen. Om inte finns det i samma broschyr information om hur man ansöker om tillstånd.

Mer information: Lantmäteriet om spridningstillstånd

/Christer

Flygfoto taget i samband med en skogsbrand. Fotografen
innehade vid tiden för fotograferandet så kallad själv-
granskningsrätt, då utfärdad av MD N i Boden.
Foto: Christer Hägglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar